عنوان مقاله: بررسی مقایسه ارتباط بین عملکرد حرکتی و توجه پایدار در کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه-بیش فعالی و کودکان عادی ۱۰-۷ ساله.

نویسندگان:  سولماز سلوکی، فاطمه بهنیا، کتایون خوشابی، ابراهیم پیشیاره، سمانه حسین زاده.

نام مجله: مجله توانبخشی

سال انتشار: ۱۳۹۰

زبان مقاله: فارسی  

خلاصه ی مقاله:

هدف:  این مطالعه  ارتباط­ عملکرد حرکتی،توجه پایدار و کنترل تکانه را در کودکان مبتلا به  اختلال نقص توجه همراه با بیش فعالی( (ADHD و عادی بررسی و مقایسه کرده است.

روش  بررســی:  در این پژوهش توصیفی تحلیلی ۲۱ پســر مبتلا به  اختلال کودکان‎ ‎مبتلا به  اختلال‎ ‎نقص توجه همراه با بیش فعالی(‏‎ (ADHD ‎ و ۲۱ پســر عادی در دامنه سنی ۷ تا ۱۰ سال شــرکت کردند.

عملکرد حرکتی با  استفاده  از” آزمون کفایــت حرکتی برونینکز اوزرتســکی» ، توجــه پایدار و کنترل تکانه با  اســتفاده از ” آزمون عملکرد مداوم  «بررسی شد.

نتیجه گیــری:  بر طبق نتایج مطالعه توجه پایدار و کنترل  تکانه با  اغلب عملکردهای حرکتی در گروه کودکان‎ ‎مبتلا به  اختلال‎ ‎نقص توجه بیش فعالی(‏‎ (ADHD ‎و عادی مرتبط بودند. این مسئله می تواند به درمانگران جهت تعیین   اولویتهای توانبخشی و استفاده از  راهکارهای دقیق  جهت  ارتقای عملکرد حرکتی کودکان کمک کند.

واژگان کلیدی: کودکان‎ ‎مبتلا به  اختلال‎ ‎نقص توجه بیش فعالی(‏‎ (ADHD ‎، توجه پایدار ‏ ، کنترل‎ ‎تکانه ،‏ عملکرد حرکتی.

ببخشید، برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید
فهرست