بخش ارزیابی و برنامه ریزی پروتکل توانبخشی
بخش کاردرمانی جسمی و حرکتی
بخش گفتار درمانی
بخش پردازشهای شناختی زبانی و گفتاری
بخش کاردرمانی آموزشی و یادگیری
بخش پردازش دیداری و توجه
بخش تقویت مهارت شنیداری و کلامی
بخش تخصصی تقویت حسی
بخش مهارت ارتباط اجتماعی

دکتر ابراهیم پیشیاره استادیار دانشگاه

دکترای تخصصی علوم اعصاب شناختی، کارشناس ارشد کاردرمانی؛ عضو سازمان نظام پزشکی

دکتر شیوا جان محمدی سرپرست بخش کاردرمانی آموزشی و یادگیری

دکترای علوم اعصاب از دانشگاه تهران, کارشناس ارشد کاردرمانی، عضو سازمان نظام پزشکی

دکتر سجاد حق شناس سرپرست بخش گفتار درمانی دکترای علوم اعصاب شناختی از دانشگاه شهید بهشتی

کارشناس ارشد گفتار درمانی، عضو سازمان نظام پزشکی

زاهده نعیم سرپرست بخش تخصصی تقویت حسی

کارشناسی ارشد فارغ التحصیل از دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران

فهرست