عنوان مقاله: بررسی تاثیرات تحریک تعادلی روی عملکرد توازنی در کودکان با فلج مغزی: مطالعه کارآزمایی بالینی مداخله ای.

نویسندگان:  سید علی حسینی، بهاره زینال زاده قوچانی، سعید طالبیان، ابراهیم پیشیاره، حجت اله حقگو،رویا محمودی میمند، افسانه زینال زاده.

نام مجله: Journal of Rehabilitation Sciences and Research

سال انتشار: ۱۳۹۴. ۲۰۱۵.

زبان مقاله: انگلیسی  

خلاصه ی مقاله:

هدف: بررسی اثر تحریک وستیبولار بر تعادل ایستادن ساکن کودکان فلج مغزی سه تا هفت سال پیش زمینه و هدف: اسچلدر از جمله اولین افرادی بود که اهمیت سیستم وستیبولار را در تکامل کلی انسان بررسی کرد)۱۹۳۳)نییل نیزیکی از اولین محققین بالینی در زمینه تحریک وستیبولار بوده است .آیرس پیشگام کاربرد تحریک وستیبولار به عنوان بعد محوری از درمان یکپارچگی حسی بود که در آغاز برای کودکان با اختلالات یادگیری بکار رفت (۱۹۷۲).هدف این پژو هش بررسی اثر تحریک وستیبولار بر تعادل ایستادن ساکن کودکان فلج مغزی بوده است تا بدین وسیله هم به پروتکل بهتری در توانبخشی وستیبولار برای درمانگران برسیم و هم ابزار ارزیابی صفحه نیروسنج جهت ارزیابی به محققین و درمانگران بیشتر معرفی گردد وبه علاوه اثر تحریک وستیبولار ارزیابی گردد.

ابزار و روش تحقیق:تحریک وستیبولارهفته ای دو جلسه به مدت ۶هفته با استفاده از پروتکل جناب آقای دکتر حسینی بر روی ۲۰ کودک آغاز شد و۴ نفر در ادامه اجرا حذف شدند.ارزیابی با دستگاه صفحه نیرو سنج انجام شد و پارامتر های مرکز فشار از جمله میزان نوسان در محور (Range side way)X، نوسان در محور Y(Range foreafter)،سطح ( (Areaوسرعت میانگین ( (Mean velocityبررسی شدند و از آزمون های یومن ویتنی و ویلکاکسون استفاده شد.

یافته ها:آنالیز آماری تفاوت معنا داری در بررسی پارامتر های ثبات پوسچر نشان ندادوتنها تفاوت معنا داری در پارامترسرعت که از پارامتر های کنترل پوسچر است مشاهده شد.

نتیجه گیری:یافته های ما کاربرد تحریک وستیبولار را در کودکان فلج مغزی پیشنهاد می کند که می تواند منجر به ایجاد تفاوت قابل توجهی در پارامتر سرعت از پارامتر های کنترل پوسچر مرکز فشار گردد.بر اساس یافته های پژوهش کودکانی که تحریک وستیبولار دریافت کردند استراتژی تعادلی جدیدی را نشان دادند که در جهت افزایش رفتار اکتشافی به منظور حفظ بهتر تعادل به کار گرفته شد.

واژگان کلیدی: کاردرمانی ‎، فلج مغزی ‏ ، تحریک تعادلی ،‏ توازن، رشد کودک، دستگاه صفحه نیرو سنج.

 

آدرس دسترسی به متن کامل مقاله:

http://jrsr.sums.ac.ir/article_41073_190dc4c58d52a5afdd610e93f3a2c9bb.pdf

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.