دفتر کاردرمانی پیشیاره

اعتماد مردم نشانه ی لطف خداست

دفتر کاردرمانی پیشیاره

عنوان مقاله : بررسی ارتباط مهار پاسخ و انعطاف پذیری شناختی با علائم رفتاری در کودکان مبتلا به اختلال اوتیسم با عملکرد بالا

نویسندگان: ولی شیری, سید علی حسینی, ابراهیم پیشیاره, وحید نجاتی, اکبر بیگلریان.

نام مجله: مجله پژوهش در علوم توانبخشی

سال انتشار: ۱۳۹۳

خلاصه ی مقاله: رابطه علائم اوتیسم با توانایی‌های شناختی می‌تواند بررسی سبب شناسی و درمان این اختلال را تسهیل نماید. تخریب کارکرد اجرایی یکی از چندین فنوتیپ‌های شناختی بالقوه در اوتیسم است. لذا هدف این مطالعه بررسی رابطه مهار پاسخ و انعطاف پذیری شناختی با علائم اختلال اوتیسم با عملکرد بالا است.مواد و روش‌ها: در این پژوهش مقطعی ۵۰ کودک مبتلا به اوتیسم با عملکرد بالا با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس براساس آزمون سنجش دامنه طیف اوتیسم انتخاب شد. سپس

آزمون GARS (Gilliam Autism Rating Scale) توسط درمانگران و آزمون های نوروسایکولوژیک انعطاف پذیری شناختی و مهار پاسخ توسط آزمودنی‌ها تکمیل گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از ضریب همبستگی Pearson و تحلیل رگرسیون چندمتغیری استفاده شد.

نتایج این مطالعه حاکی از نقش مهار پاسخ و انعطاف پذیری شناختی در علایم اختلال اوتیسم با عملکرد بالا است. لذا پیشنهاد می شود که در مداخلات کاردرمانی نوین در ترمیم مهار پاسخ و انعطاف پذیری شناختی با علائم اختلال اوتیسم با عملکرد بالا طراحی گردد.

واژگان کلیدی: مهار پاسخ، انعطاف پذیری شناختی، علائم رفتاری، اوتیسم، مهار پاسخ.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.