دفتر کاردرمانی پیشیاره

اعتماد مردم نشانه ی لطف خداست

دفتر کاردرمانی پیشیاره

عنوان مقاله : کرانیو ساکرال تراپی در کودکان فلج مغزی

نویسندگان: ابراهیم پیشیاره، اسماعیل ابراهیمی، سید علی حسینی، انوشیروان کاظم نژاد، محمد رامین.

نام مجله: مجله طب و توانبخشی

سال انتشار: ۱۳۷۹

خلاصه ی مقاله: هدف از این کارآزمایی بالینی، بررسی نقش تسهیل کننده ی روش کرانیو ساکرال تراپی همراه با روش بوبت در کاهش اسپاستی سیته ی عضلات اندام تحتانی ‏در کودکان دایپلژی اسپاستیک ۸-۳ ساله  بوده است. این بررسی در جامعه ی آماری روی سی و شش کودک در دو گروه هجده نفری به صورت مداخله و کنترل انجام شد. افراد هر دو گروه، طی سی جلسه کاردرمانی یک ساعته به صورت سه جلسه در هفته را دریافت کردند. در گروه مداخله در ابتدا تکنیکهای مو ضعی و دهگانه ی روش کرانیو ساکرال تراپی‏ انجام می شد و سپس مطابق روش بوبت تحت کاردرمانی قرار گرفتند و در گروه کنترل فقط تکنیک های روش بوبت انجام گرفت. ارزیابی تون عضلانی با  استفاده از معیار ” اصلاح شده آشورث( Modified Ashworth) ” و دامنه حرکتی مفاصل با استفاده از گونیا متری صورت گرفت.

نتایج حاصله نشاندهنده ی بهبود نسبت به قبل در هر دو گروه بود اما بروز اختلاف معنادار در کاهش اسپاستی سیته ی در عضلات اداکتورهای رانی و پلانتار فلکسورهای مچ پا و همچنین افزایش دامنه حرکتی غیر فعال در ابداکتورهای رانی در گروه مداخله حاصل گردید.

واژگان کلیدی: فلج مغزی، روش بوبت، روش کرانیو ساکرال تراپی، هایپر تونیسیته، دامنه حرکتی غیر فعال،کاردرمانی.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.