دفتر کاردرمانی پیشیاره

اعتماد مردم نشانه ی لطف خداست

عنوان : بازی گروهی و مزایای ان در رشد کودکان 

نویسنده : نازنین کمالی، کارشناس ارشدروانشناسی ، دفتر کاردرمانی پیشیاره، تهران، ایران.

رشد اجتماعی در کودکان از طریق بازی گروهی ساختار یافته پیشرفت میکند. بازی ساختاریافته (بازی هدفمند) یک فعالیت یا بازی است که به کودکان اجازه میدهد مهارتهایی مانند شریک شدن، رعایت نوبت و شمردن را بدست آورند. بازی گروهی به آنها یاد میدهد بخشی از یک تیم باشند و با یکدیگر ارتباط برقرار کنند و اجتماعی شوند، شیوه و سبک یکدیگر را بپذیرند و نظرات و ایدههای کودکان دیگر را بشنوند و چیزهای جدید را امتحان کنند و در کنار یکدیگر همکاری و رقابت کنند. از دیدگاه عاطفی این امر با تقویت رابطه اجتماعی، تجربه خلق اشتراک گذاری، پایه و بنا اعتماد به نفس و عزت نفس کودک را می گذارد.

در بازی گروهی کودکان از طریق بیان تجربیات اگاهانه و نااگاهانه احساساتشان درباره زندگی و انچه در اطرافشان در حال وقوع است رشد عاطفی سالم بدست آورند. از طریق بازی یادگیری حل مسئله و مهارتهای حرکتی درشت و ظریف اتفاق می افتد.

بازی به کودکان اجازه می دهد از خلاقیتشان استفاده کنند در حالیکه تخیل،چابکی و توانایی فیزیکی، شناختی و عاطفی خود را توسعه می دهند.  بازی از طریق تعامل و درگیری کودک با جهان اطرافش بر رشد سالم مغز اهمیت بسزایی دارد.

بازی گروهی به والدین این فرصت را می دهد که فرزندانشان را با فعالیتهایی که ممکن است در خانه انجام نمی شود، آشنا کنند. همچنین یک راه امن برای والدین به منظور درگیر کردن کودکشان با دیگران و امتحان کردن تجربیات جدید می باشد. والدین می توانند ارتباطات اجتماعیشان را با والدین کودکان دیگر گسترش دهند.

پنج مزیت بازی گروهی :

  1. رشد مهارتهای اجتماعی کودکان به شیوه خودشان
  2. ایجاد اعتماد به نفس
  3. تقویت فعالیت فیزیکی
  4. حمایت از تخیل و خلاقیت کودکان
  5. یادگیری از طریق role play

References :

  1. H.spruce,Promoting Social Development in Children Through Structured Group Play,2017
  2. http://www.playgroupnsw.org
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.