الگوی رشد زبانی کودک-قسمت اول

نمودار زیر الگوی رشد زبانی را نشان می‌دهد. رشد طبیعی زبان در یک گستره انجام می‌گیرد. رشد زبانی هر کودک بستگی دارد که در کجای این گستره باشد. شما تنها هنگامی باید نگران کم بودن رشد زبانی در کودکان باشید که از این گستره نیز بیرون باشد و آن هنگام باید پیش کارشناسان بروید.

رشد زبانی کودک در ۶ ماهگی

 • رانش آواها با آهنگ یا غان غون کردن
 • واکنش هنگام شنیدن نام خودش
 • واکنش به آواهای دیگران با چرخش سر و چشم‌ها
 • واکنش هیجانی مناسب به آواهای دوستانه یا خشمناک

رشد زبانی کودک در ۱۲ ماهگی

 • به کاربردن از یک یا بیش ترِ واژگان با معنا (ممکن است این تنها بخشی از یک واژه باشد. برای نمونه به هندوانه بگوید هن هن)
 • درک آموزش های ساده، به ویژه اگر با نشانه های صوتی و فیزیکی همراه شوند.
 • واکنش و همراهی با آواهای آهنگین با جنباندن بخشی از اندام‌ها.
 • آگاهی به ارزش ارتباطی گفت و گو کردن.

رشد زبانی کودک در ۱۸ ماهگی    

 • در این دوره بیش تر کودکان واژگان پایه ای میان ۵ تا ۲۰ واژه را به کار می‌برند.
 • این واژگان بیش تر نام ها هستند.
 • توانایی پیروی و تکرار سخنان دیگران به گونه‌ای آهنگین و بازیگون ( اکولالیا :تکرار یک واژه یا عبارت بارها و بارها).
 • به کاربردن واژگانی دست و پا شکسته که دارای بار عاطفی است.
 • توانایی درک و به کاربردن فرمان‌های ساده.

رشد زبانی کودک در ۲۴ ماهگی  

 • در این دوره آن‌ها کم و بیش ۱۵۰ تا ۳۰۰ واژه می‌شناسند.
 • کودکانی که کتاب های بیش تری برای شان خوانده شده است، یا بیش تر برای آن‌ها افسانه گفته شده در کرانه ی بالایی این گستره واژگانی هستند.
 • توانایی نام گذاری شماری ازپدیدارهای پیرامون.
 • دستکم توانایی به کار بردن دو وند (حرف اضافه) دستوری مانند در، زیر یا روی را دارند.
 • واژگان را در عبارت های کوتاه و بیش تر با آمیختن نام – و کارنام (فعل) می‌سازند.
 • کم وبیش دو سوم چیزی که می گویند فهم پذیراست.
 • وزن و روانی جمله‌ها سست است.
 • بلندا و گام صدا هنوز بخوبی پایش پذیر نیست.
 • دو جانشین نام را به درستی به کار می‌برد. من، و تو اگرچه گاهی این دو جانشین نام را به جای هم و به نادرستی به کار می‌برند.
 • کم کم صفت ملکی مال من را به کار می‌برد.
 • به دستوراتی مانند «چشمت (بینی، دهان، مو) را نشان بده» پاسخ می‌دهند.

رشد زبانی کودک در ۳۶ ماهگی             

 • کاربرد درست جانشین‌های نام من، تو.
 • به کاربردن زمان گذشته و حالت های جمع مانند ما می خوایم!
 • دستکم سه وند (حرف اضافه) در، روی، زیر را می‌شناسد و به کار می‌برد.
 • اندام‌های بیرونی بدن را می‌شناسند و توانایی نشان دادن آن‌ها را با انگشت نشانه دارد.
 • به آسانی جمله های ۳ واژگانی را به کار می برد.
 • کرانه ی بالای شناخت واژگانی او میان ۹۰۰ تا ۱۰۰۰ واژه است.
 • کم و بیش ۹۰ در صد چیزی را که می گوید، فهم پذیر است.
 • به کار بردن کارنام ها( فعل ها) رو به فزونی می گذارد.
 • پرسش‌های ساده که در پیوند با کنش های پیرامون باشد، درک می کند.
 • آزموده‌های خود را با علت های آن بیان می کند.
 • پرسش های استدلالی در زبان او پدیدار می شود مانند «چرا باید کاری را انجام دهی زمانی که خواب آلود، گرسنه، سرد، یا تشنه هستی؟ ».
 • توانایی بیان سن، جنس و نام خود را دارد.
 • نباید انتظار پاسخ دادن به تمام پرسش‌هایی را داشت که او منظور آن‌ها را درک می‌کند.

ادامه مطلب را در “الگوی رشد زبانی کودک-قسمت دوم” بخوانید.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.