الگوی رشد زبانی کودک-قسمت دوم

رشد زبانی کودک در ۴۸ ماهگی  

 • نام جانوران آشنا را به درستی می‌داند.
 • دستکم می تواند ۴ وند (حرف اضافه) را به کار ببرد یا می‌تواند نشان دهد که درک می‌کند معنای دستوراتی که به او داده می‌شود.
 • با نگاه به تصویر افزارها و چیزها در کتاب ها و مجله ها می تواند نام آن ها را بگوید.
 • یک یا رنگ‌های بیش تری را می‌شناسد.
 • می تواند ‌تا شمار ۴ را اگر به آهستگی گفته شود، تکرار کند.
 • کم وبیش‌ می‌تواند واژه هایی را تکرار کند که ۴ بخشی هستند.
 • نشان می‌دهد که روی و زیر چیزی را درک می‌کند
 • بیش تر از واک های صدا دار ( خودواها) و دوبخشی و بی صدای پ، ب، م، استفاده می‌کنند.
 • کم و بیش در خیال پردازی غرق می‌شود.
 • در زمان کنش و بازی پر گویی می‌کند.
 • مفاهیم بلندتر و درازتر را زمانی که سنجیده می شود درک می‌کنند.
 • به آسانی فرمان‌های ساده را حتا زمانی که انگیزش‌ها برابر دیدش نباشند پیگیری می‌کند.
 • باز گویی بیش تر واژگان، جمله‌ها، هجاها و حتی صداها

رشد زبانی کودک در ۶۰ ماهگی     

 • می توانند برخی واژه‌های توصیفی را هم زمان با صفت‌ها و قیدها بکار برند.
 • واژگان متضاد شایع را می‌شناسد: بزرگ- کوچک، سخت- نرم، سنگین- سبک وغیره.
 • تصور کلی از ۴ عدد یا بیش تر را دارد.
 • می‌تواند تا ۱۰ شمارش کند.
 • جدای از چگونگی رانش آواها، سخنانش درک پذیر است.
 • می تواند جمله‌هایی به بلندی ۹ واژگان را تکرار کند.
 • می تواند افزارها و چیزهای در دسترس مانند کلاه ، کفش و صندلی را بازگویی کند.
 • می تواند ۳ فرمان را بدون این که میان آن ها فاصله ای بیفتد انجام دهد.
 • سن خود را می‌داند.
 • مفاهیم زمانی ساده مانند، صبح، بعد از ظهر، شب، روز، بعد، دیرتر، فردا، دیروز، امروز را درک می کند
 • می‌تواند جمله‌های بلند روان را همراه با ترکیب‌های پیچیده بکار می‌برد.
 • سخن‌اش به طور کلی دستورزبانی درست دارد.

رشد زبانی کودک در ۶ سالگی

 • درکی از عدد ۷ دارد.
 • سخنان او درک پذیر و پایه ی ارتباطی دارد.
 • می تواند مناسبات یا داستانی را در باره تصویرهایی که می بیند، بازگویی کند.

رشد زبانی کودک در ۷ سالگی

 • به آسانی دوقطبی‌های متضاد را بکار می‌برد: دختر- پسر، مرد- زن، پرواز- شنا، کند- تیز، کوتاه- بلند، شیرین- ترش، و غیره
 • واژه های مشابه، متفاوت، شروع، خاتمه، و غیره را درک می‌کند.
 • توانایی بیان زمان به چارک ساعت را دارد.
 • توانایی خواندن ساده و نوشتن یا کشیدن تصویر بعضی از واژگان دارد.

رشد زبانی کودک در ۸ سالگی

 • می‌تواند بیان علت رخدادها را بطور نسبی دریابد، و هم چنین شماری از آن‌ها را که در گذشته رخ داده است، شناسایی می‌کند.
 • به آسانی جمله‌های پیچیده و ترکیبی را به کار می‌برد.
 • رانش همه واک‌های (بی صدا یا همواها را) ، همچون آمیخت‌های واک‌های هموا را به درستی به کار می‌برد.
 • به سادگی می‌خوانند و ترکیب‌های آسان را می‌نویسند.
 • به آسودگی در وضعیت‌های متفاوت و مناسب ارتباط برقرار می کند.
 • کنترل بلندا،گام و سرعت صدا را به خوبی انجام می‌دهد.
 • می‌تواند گفت و گوها را در اندازه بزرگسالان انجام دهد.
 • جهت‌های نسبتأ پیچیده را با کمی تکرار می‌توانند انجام دهند.
 • درک پیشرفته‌ای از زمان و عدد دارند.
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.