این مقاله یکی از معدود مقالاتی است که در آن بافت شناسی جنینی راههای حرکتی و مسیرهای حسی به صورت دقیق و شفاف توضیح داده شده اند و علاوه بر این ها عملکرد و نقش آنها در رشد ادراکات نوزاد نسبت به محیط بخوبی بیان شده است.
مقاله حاضر به خوبی توانسته است نقش الگوهای حسی را در میلینه نمدن راههای حرکتی در رشد و تقویت آنها بیان نماید و همچنین به ذکر کارکردهای پوسچرال براساس مسیرهای توصیف شده توسط بپردازد.
تبیین نقش مهاری مسیر کورتیکو اسپانیال در بروز حرکات و رشد و تقویت این الگوها در تسهیل سطوح رشدی خاص نوزاد انسان را می توان بعنوان یکی از ویژگیهای ممتاز و برجسته مقاله حاضر به شمار آورد. بیان رشد فیلوژنیک دو راه کورتیکو اسپانیال و کورتیکو بولبار و شاخه ها و انشعابات جانبی آن در مغز و عملکردهای متقابل و متعامل آنها با یکدیگر در زمینه الگوهای حرکتی و شناختی و همچنین نقش آنها در دو رفلکس به عنوان منابع اولیه الگوهای حرکتی، انگشتی و تاثیر این مسیرها بر مهار رفلکس های اولیه و به طور کلی سطوح در این مقاله به خوبی مشخص شده است. همچنین استفاده از تصاویر کاملا جدید و گویا نیز نمودارهای رشدی در این مقاله را می توان به صورت پوستری مناسب جهت استفاده کاردرمانگران در کلینیک ها و همچنین تشریح و افزایش درک دانشجویان نسبت به موارد علوم پایه در کلینیک ها به خوبی ارائه نمود .
همانطور که می دانیم نورورآناتومی همواره یکی از پیچیده ترین و سخت ترین مباحث در علوم بالینی می باشد که دانشجویان در درک و تبدیل مفاهیم و اصول آن در کارکردهای بالینی بسیار دچار مشکل می شوند. بنابراین می توان با استفاده از مقالاتی نظیر مقالات فوق الذکر تلفیق مناسبی را از کارکرد دانش نظری و علوم بالینی در این زمینه فراهم نمود .

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.