جلسه اعضای هیئت مدیره و گروه جسمی

در جلسه مورخ ۹۴/۷/۱۷که با حضور اعضای محترم هیت مدیره مرکز رشد ؛ اقایان دکتر پیشیاره و اعضای گروه جسمی ؛آقایان نداف ،انصاری نیا،ترکی ،حسن نژاد وانگوتی برگزار گردید .جناب آقای میثاق انصاری نیا به عنوان معاونت علمی سایت جسمی  و  جناب آقای علیرضا نداف به عنوان سرپرست سایت جسمی، تحت نظارت  و سرپرستی مستقیم جناب آقای دکتر پیشیاره ،منصوب گردیدند

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.