تورتیکولی ( گردن پیچه )
به انحراف ودفورمیتی چرخشی فقرات گردنی تورتیکولی گفته می شود که به طور کلی ناشی از کوتاهی عضلات طرفی گردن در یک سمت
و به ویژه عضله استرنوکلیدوما ستوئید می باشد .
در صورت کوتاهی عضله s.c.m سمت چپ فرد مبتلا به تورتیکولی چپ و در صورت کوتاهی s.c.m راست فرد مبتلا به تورتیکولی
راست می باشد .
تورتیکولی به ۲ نوع استخوانی غیر استخوانی تقسیم می شود .
در تورتیکولی استخوانی علت اولیه بیماری یک اختلال در ساختار استخوانی فقرات گردنی است مانند نیمه در رفتگی مفصل مهره گردنی
اول و دوم یا نقص مادر زادی در تشکیل مهره های گردنی که دراین نوع ناهنجاری هر گونه تلاش برای اصلاح به وسیله درمانگر با مقاومت بیمار همراه است.
تورتیکولی غیر استخوانی که به دو دسته مادر زادی و اکتسابی تقسیم می شود
و مواردی مثل ضربه و آسیب وارد شده به عضله s.c.m هنگام تولد ضربه به ستون مهرهای گردنی ،پارگی دیسک
بین مهره ای ،سل ستون مهره ها سوختگی ،عوفونتهای ناحیه گردن و…را شامل می شود .
تورتیکولی مادر زادی در دختران شایع تر است
دفورمیتی ودرد ایجاد نمی کند ولی معمولاً مادر متوجه می شود که کودک بطور مداوم سرش را در یک وضعیت کج ومنحرف به یک سمت نگه می دارد
این مسئله در ۲ ماه اول زندگی اتفاق می افتد .
درمان به ۲ روش  انجام می شود درمان توانبخشی که شامل فیزیوتراپی و کاردرمانی است
که بهتر است هر چه زودتر آغاز شود کشش
عضله یا عضلات کوتاه شده در سمت مبتلا در بیش از ۱۰ درصد بیماران باعث اصلاح دائمی ناهنجاری می شود .
جراحی هنگامی که تا سن یک سالگی
دنورمیتی با روشهای درمانی  بهبود نیابد پیشنهاد می گردد .
بهترین زمان جراحی ۱-۴ سالگی است گرچه تا ۱۲ سالگی نتایج عمل موفقیت آمیزاست .
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.