بنام خدا

اولین سمپوزیوم نورومانیتورینگ در جراحی اعصاب در تاریخ سوم مرداد ماه در دانشگاه شهید بهشتی برگزار میشود.

در این رویکرد با روش مانیتور کردن سیستم عصبی بیمار، حین عمل جراحیهای مغز و نخاع، ریسک و خطرات احتمالی جراحی و خطاهای جراح به میزان بسیار زیادی کاهش پیدا میکند و در نتیجه بعد از به هوش آمدن بیمار، عوارض شناختی و حرکتی بسیار کمتری را در فرد مشاهده میکنیم.

نورومانیتورینگ روش نوینی است که در بیمارستانهای مدرن دنیا توسط تیم جراحی مورد استفاده قرار میگیرد و به تازگی نیز توسط جراحان و متخصصان بنام ایرانی در بیمارستانهای کشورمان به کار گرفته
میشود.

محققان علوم اعصاب در این حوزه میتوانند در تفسیر و پردازش سیگنالها در حین عمل جراحی، نظرات قابل توجهی را به جراح ارایه دهند و در نتیجه ریسک جراحی به میزان قابل توجهی کاهش پیدا میکند.

دکتر سجاد حق شناس به عنوان متخصص علوم اعصاب شناختی در تیم جراحی، به همراه جراحان اعصاب از این روش در بیمارستانهای تهران برای جراحی بیماران مغزو اعصاب استفاده میکنند و ایشان در اولین سمپوزیوم جراحی اعصاب در مورد اثرات مثبت روش نورومانیتورینگ در کاهش عوارض شناختی در جراحیها به همراه اساتید و جراحان مغزواعصاب ایراد سخنرانی خواهد داشت.


برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.