● با کودکان  سندرم داون چگونه رفتار کنیم
▪ باید تلاش خود را در جهت بهبودی شرایط زندگی افراد با سندرم دان متمرکز نموده و برای توامندسازی هر چه بیشتر این افراد کوشید. فرصتهای مناسب آموزشی را درکنار حمایت از حقوق اجتماعی ایشان فراهم آورد
▪ اگر کودک با سندرم داون در کنار هم سالان خود در مدارس عادی تحصیل کند فعال ترمی شود و همزیستی آنها موجب دوستی تفاهم و درک متقابل می گردد.
▪ کودکان و نوجوانان با سندرم دان در نظام های آموزشی پیشرفته در کنار هم سالان خود درمدارس عادی تحصیل می کنند . مهمترین عامل موفقیت شروع به موقع توانبخشی و آموزش های پیش دبستانی و همچنین استمرار و پیگیری آموزش در دوران دبستان است .

مرجع : ( کودکان سندرم داون ) مرکز جامع توانبخشی ایران

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.