اعتماد مردم نشانه ی لطف خداست

عنوان : معرفی بازی های ادراکی حرکتی و اهمیت آن  در کودکان

نویسنده : عباس نداف،دفتر کاردرمانی پیشیاره، تهران، ایران.

واژه ادراکی- حرکتی به فرآیند سازماندهی اطلاعات ورودی با اطلاعات ذخیره شده که به عملکرد منجر میگردد، گفته میشود. . وجود مشکل در فرآیندهای ادراکی حرکتی میتواند به شکل مشکلات ادراک بینایی ادراک شنیداری،ادراک لامسه ای- حرکتی، مشکلات حرکتی که مهارتهای حرکتی درشت، مهارتهای حرکتی ظریف، تعادل، تشخیص جوانب، جهتیابی، آگاهی و تصویر بدنی نمود پیدا کند.

هماهنگی دوطرفه Bilateral Coordination )) توانایی استفاده از دو طرف بدن به طور همزمان است. کودکانی که در این زمینه ضعف دارند در فعالیتهای حرکتی درشت مثل پریدن، گرفتن توپ و ضربه زدن ریتمیک روی یک طبل مشکل دارند زیرا بیشتر این فعالیتها نیازمند درگیری همزمان دو دست است. همه کودکانی که تأخیر هماهنگی دوطرفه دارند بیشتر اوقات از یک دست استفاده میکنند، و از این رو عدم ظرافت در وظایف خاص دیده شود.

ادراک و حرکت لازمه ی یکدیگر بوده و کسب مهارتهای حرکتی مستلزم کسب مهارتهای درکی و بالعکس میباشد. کودکانی که ناتوانی ادراکی دارند برای تعبیر و تفسیر معنای محیطی دچار مشکل هستند. هرچه حرکت و تجارب یادگیری ادراکی کودک بیشتر باشد، فرصت یکپارچگی ادراکی – حرکتی و رشد یک پاسخ انعطاف پذیر به موقعیتهای مختلف حرکتی بیشتر میشود. معمولا کودکی که از نظر ادراکی عقب مانده است، در توانایی ادراکی و تفسیر دادهها و محرکها مشکل دارد. توانایی های حرکتی برای عملکرد مؤثر و کارآمد فرد در حیطه های یادگیری روانی – حرکتی- شناختی و عاطفی بسیار ضروری است.

در فرآیند بازی های درکی حرکتی چند عامل مورد توجه و بررسی قرار میگیرد که در این بحث به چند مورد اشاره میشود و برای هرکدام بازی های مناسب با کودکان معرفی خواهد شد.

Reaction time(سرعت عمل): در این مورد سرعت پاسخ کودک به تکلیف مورد نظر اهمیت بسیار زیادی دارد.بازی که میتوان در این مورد بیان کرد بازی گوی سرعت است.در این بازی میتوان یک توپ را به طناب وصل کرد و به صورت دورانی از بالا بچرخانید و در داخل این دایره کارت های رنگی یا حیوانات اهلی و وحشی قرار دهید و از کودک بخواهید رنگ ها یا حیوانات مورد نظر شما را جمع بکند و مراقب باشد که به توپی که در حال چرخش است نخورد.در این بازی چالاکی کودک نیز به چالش کشیده میشود.

بازی دوم در این زمینه وسطی بازی کردن میباشد که به دو صورت انجام میشود.مدل اول کودک در وسط قرار بگیرد و فرار بکند تا توپ به او برخورد نکند مدل دوم فردی دیگر وسط قرا بگیرد و کودک با  گرفتن توپ و پرت کردن آن و ضربه زدن با توپ به فردی که وسط قرار گرفته مهارت های خود را به چالش بکشد.

Orientation(جهت یابی):در این مورد تغییر حالت بدن به جهت هدف بسیار اهمیت دارد.بازی مورد استفاده در این زمینه بادکنک بازی به دو مدل میباشد.مدل اول تعدادی زیادی بادکنک رنگی در هوا بیاندازید و از کودک بخواهید بادکنک های رنگی که شما خواستید مانند رنگ ابی ها را بزند اگر یک شی به دست او بدهید میتواند بازی جذاب تر بشود.مدل دوم بادکنک ها را در پلاستیک بگذارید و آن را رها کنید(تا بادش خالی شود) و کودک تا قبل اینکه بادکنک به زمین برسد باید سعی کند آن را بگیرد.

بازی دوم در این مورد حرکت توپ بر روی دیوار بر روی یک مسیر تا به انتها برسد (انتها هدف میباشد) حال کودک در هنگام حرکت توپ بر روی مسیر رنگی (که میتوانید با مقوا های رنگی درست بکنید )تا به هدف برسد به هر رنگی که رسید دستورات شما را انجام دهد.برای مثال در هنگام حرکت به سمت هدف به رنگ آبی که رسیدید اسم حیوان بگویید.

 

منابع:

۱-bushnell EW, Boudreau JP. Motor development and the mind: The potential role of motor abilities as a determinantof aspects of perceptual development. Child development 1993; 64: 1005-21.

۲-Duger T, Bumin G, Uyanik M, Aki E, Kayihan H. The assessment of Bruininks-Oseretsky test of motor proficiency in children. Developmental Neuro rehabilitation 1999; 3: 125-31.

۳-Haapala EA, Poikkeus A-M, Tompuri T, Kukkonen-Harjula K, Leppänen PH, Lindi V, Lakka TA. Associations of motor and cardiovascular performance with academic skills in children. MedSci Sports Exerc 2014; 46: 1016-24.

۴-Nicolson RI, Fawcett AJ. Comparison of deficits in cognitive and motor skills among children with dyslexia. Annals of Dyslexia 1994; 44: 147-64.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.