دفتر کاردرمانی پیشیاره

اعتماد مردم نشانه ی لطف خداست

عنوان مقاله: تاثیر مداخلات ردیابی بینایی بر توجه و رفتار کودکان دچار اختلال نقص توجه – بیش فعالی

نویسندگان:شیوا جان محمدی،ابراهیم پیشیاره،حجت الله حقگو،فاطمه بهنیا،پائول جی اورتون

نام مجله:journal of eye movement research

سال چاپ:۲۰۲۰

زبان مقاله:انگلیسی

هدف: اختلال نقص توجه -بیش فعالی با ویژگی های مختلف شناختی و رفتاری نشان داده می شود که از این میان می توان به بی توجهی،تکانشگری،کنترل غیر عادی حرکات چشمی،اختلال ثبات بینایی و ادراک بینایی فضایی اشاره نمود.یک ارتباط مشخصی بین عملکردهای اصلی حرکتی از قبیل عملکردهای اکولوموتور و شناخت وجود دارد تا آنجا که سیستم اکولوموتور به عنوان یک تسهیل کننده بین عملکردهای شناختی و حرکتی انگاشته می شود. در نتیجه در این مقاله تاثیر مداخلات ردیابی بینایی بر توجه این کودکان مورد بررسی قرار گرفت.

ابزار و روش تحقیق: ۳۹ کودک پسر با اختلال نقص توجه بیش فعالی در سنین ۶ تا ۱۰ سال بصورت تصادفی انتخاب وبه دو گروه شاهد و آزمون تقسیم شدند. هر دو گروه هم از جهت تست وکسلر و هم آزمون توجه مداوم و تست مهارتهای بینایی حرکتی و پرسشنامه کانرز والدین هم در پیش ازمون و هم در پس ازمون مورد بررسی قرار گرفتند.

یافته ها: تغییرات مثبتی هم در عملکرد شناختی(F=9/22) ،مهارتهای coping (F=6.03) و هم مقیاس بیش فعالیF=9/77)) در گروه پس آزمون صورت گرفت.علاوه بر آن در تست توجه مداوم در مقیاس تشخیص محرک(F=5.68)، خطای حذف (F=17.89)، خطای ارتکاب (F=19.45)، سرعت عمل(F=8.95)و تغییر پذیری (F=7.07) نیز تفاوت قابل ملاحظه ای در گروه پس آزمون صورت گرفت(p<0.05).

نتیجه گیری: به نظر می رسد مداخلات مبتنی بر ردیابی بینایی بر پایه جدا سازی حرکات چشم از سر و حرکات چشمی می تواند نقش مهمی  در عملکردهای شناختی و رفتار های coping در کودکان با اختلال نقص توجه بیش فعالی داشته باشد.به نظر می رسد این مداخلات می تواند منجر به افزایش کنترل حرکات چشمی،عملکردهای شناختی و افزایش مهار در این کودکان گردد.

کلمات کلیدی: حرکت چشمی،ردیابی بینایی، حرکات ساکادیک، حرکات تعقیبی،شناخت،توجه،اختلال نقص توجه-بیش فعالی

آدرس دسترسی به متن کامل مقاله:

https://bop.unibe.ch/JEMR/article/view/JEMR.12.8.6

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.