دفتر کاردرمانی پیشیاره

اعتماد مردم نشانه ی لطف خداست

دفتر کاردرمانی پیشیاره
بررسی مقایسه ارتباط بین عملکرد حرکتی و توجه پایدار در کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه-بیش فعالی و کودکان عادی 10 - 7 ساله.

عنوان مقاله : سوگیری توجه دیداری به سمت صحنه های هیجانی در پسران با اختلال نقص توجه همراه با بیش فعالی
نویسندگان: ابراهیم پیشیاره، مهدی تهرانی دوست، جواد محمودی قرایی، آناهیتا خرمی، میترا جودی، مهرنوش احمدی .
نام مجله: مجله روانپزشکی ایرانیان
سال انتشار: ۱۳۹۱


خلاصه ی مقاله:
کودکان با اختلال نقص توجه همراه با بیش فعالی نسبت به صحنه های هیجانی بطور انفجاری و غیرقابل پیش بینی واکنش نشان میدهند. چنین تصور
میشود که این دسته از کودکان با اختلال نقص توجه همراه با بیش فعالی در توجه نمودن به صحنه های هیجانی دچار نقص و آسیب هستند. برپایه
این فرضیه، پژوهش حاضر بمنظور ارزیابی ویژگیهای )جهت و مدت زمان( نگاه در کودکان با اختلال نقص توجه همراه با بیش فعالی به سمت
صحنه های هیجانی جفت شده ی در کنار هم )دارای بارهای هیجانی متفاوت در سه دسته از هیجان های اصلی)خوشایند، خنثی، ناخوشایند( متناسب
با سن و توانایی سطح هیجانی آنها انجام گردیده است.
شصت کودک)پسر، راست دست( در بازه ی سنی ۱۱ – ۶ سال در دو گروه )کودکان دارای اختلال نقص توجه همراه با بیش فعالی؛ کودکان هنجار
همتا( با استفاده از دستگاه ردیابی بینایی Eye link-II ساخت کشور کانادا و با اشتفاده از نه دوربین نصب شده بر روی کلاه به تماشای تصاویر
صحنه های جفت شده ی در کنار هم استاندارد که از پایگاه علمی IAPS با کسب اجازه نامه ی رسمی اخذ شده بودند، پرداختند. لازم بذکر اینکه
انتخاب این تصاویر مبتنی بر ویژگیهای ثبت شده ی استاندارد بین المللی در دفترچه راهنمای آن پایگاه پیشگفت و تحت نظر استادان صورت گرفت
تا از همه ی ابعاد و ویژگیهای تصویری نظیر جهت نور، رنگ، موضوع محتوایی، تعداد افراد و اجزای حاضر در صحنه، نگاه رو به سمت دوربین،
جنسیت و همچنین بار هیجانی تصویر کاملا با یکدیگر هماهنگ باشند.
نتیجه گیری: مطابق نتایج بدست آمده در خصوص تعداد نقطه های خیره شدن نگاه و همچنین مدت زمان توجه پایدار در زمینه توجه بینایی مشخص
گردید که کودکان با اختلال نقص توجه همراه با بیش فعالی نسبت به کودکان هنجار و همتای خود نسبت به صحنه ها و تصاویر دارای بار هیجانی
ناخوشایند توجه بیشتری بروز میدهند و اینگونه تصاویر را از لحاظ موارد پیشگفت بیشتر مورد بازبینی و واکاوی قرار می دهند.
واژگان کلیدی: توجه، اختلال نقص توجه همراه با بیش فعالی، هیجان، روانپزشکی.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.