دکتر ابراهیم پیشیاره۱، دکتر سید علی حسینی۲،امیرحسن کهن۳، بهزاد امینی۴

۱دکترای تخصصی علوم اعصاب شناختی، عضو گروه آموزشی کاردرمانی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی و پژوهشکده علوم شناختی
۲ دکترای تخصصی کاردرمانی، عضو هیئت علمی گروه آموزشی کاردرمانی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی،
۳کارشناس ارشد کاردرمانی: مرکز تحقیقات ترمیم ضایعات مغزی و نخاعی: دانشگاه علوم پزشکی تهران
۴دانشجوی کارشناسی ارشد کاردرمانی: دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

سامانه ی کرانیوساکرال تراپی یک جنبه ی ساختاری از سامانه ی عصبی مرکزی (CNS) می باشد.این سامانه، نشاندهنده ی “تصویر بزرگی”است که به ما این اجازه را می دهد که جنبه های رفتاری CNSو نمودهای آن در تمام بدن در نظر بگیریم. این سامانه دربرگیرنده ی تمامی اجزای ساختاری مفهوم spinal subluxationبوده و به روشن سازی ماهیت این پدیده کمک می کند.

 • Palpationفعال از فشار انگشتی (اجسام پاچینی) یا حرکت جهت ارزیابی پارامترهایی نظیر دامنه حرکتی، حساسیت نسبت به درد، شکل، انسجام، تانسیون عضلانی استفاده می شود و ممکن است پاسخ یا حرکت را در آزمودنی القا نماید.
 • Palpationغیرفعال از کمینه ی فشار و حرکت استفاده می کند به نحوی که حرکت فیزیولوژیک تمام ارگانیسم را بتوان در حالتی نسبتا مختل نشده ای درک کرد. در درک/ احساس رو به گسترش ریتم کرانیوساکرال و دیگر حرکات ظریف ارگانیسم، Palpationغیرفعال می تواند یک انتخاب باشد

نکته: “انرژی” در انسانها به رفتار (فعالیت) و توانایی (بالقوه) انجام رفتار برمیگردد. رفتار ممکن است خودسر “ناآگاهانه” یا اتونومیک باشد. انرژی اتونومیک (فعالیت) تمایل به حرکت در الگوها (ریتم) را دارد. سازماندهی فعالیت بر مبنای کارکرد خوب “راز” سلامت خوب است.

پروتکل Ten Step: اینپروتکل توسط John Upledger با هدف آموزش پایه (basics) شکل گرفت و دربرگیرنده ی قلمرو گسترده ای است. مبنای این پروتکل، لمس شماست.

 1. Still point induction
 2. Transverse diaphragm releases
 3. Frontal lift
 4. Parietal lift
 5. Temporal ear pull
 6. Temporal rock
 7. Sphenoid lift
 8. Mandibular decompression
 9. Sacral decompression and dural tube traction
 10. Still point induction

نکته ی مهم در CST، موبیلیزاسیون مفاصل پروگزیمال نزدیک به CNSمانند جمجمه و ستون خلفی تنه به علت نزدیکی آن به CNS، تاثیرش بر CSF، عملکردهای ریتمیک و Brain Arousalمی باشد
البته به رغم رایج بودن کرانیوساکرال تراپی در برخی مشکلات ستون فقرات، هنوز در درمان کمردرد مزمن در حال بررسی میباشد. ولی تجربیات بالینی، حاکی از اثربخشی این روش در بهبود عوارض افراد با آسیب های ستون فقرات می باشد.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.