مدیریت استرس در زمان بحران ها از عوامل کلیدی در بهداشت روان است.کتاب مدیریت استرس در زمان همه گیری کرونا نوشته جناب آقای دکتر حق شناس در راستای رسیدن به این بهداشت روان تالیف گردیده است.

ببخشید، برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید
فهرست