تیم دفتر کاردرمانی پیشیاره
دکتر پیشیاره

دکتر ابراهیم پیشیاره

استادیار دانشگاه

دکترای تخصصی علوم اعصاب شناختی، کارشناس ارشد کاردرمانی؛ عضو سازمان نظام پزشکی


دکتر شیوا جان محمدی

دکتر شیوا جان محمدی

سرپرست بخش کاردرمانی آموزشی و یادگیری

دکترای علوم اعصاب از دانشگاه تهران کارشناس ارشد کاردرمانی، عضو سازمان نظام پزشکی


null

دکتر سجاد حق شناس

سرپرست بخش گفتار درمانی دکترای علوم اعصاب شناختی

کارشناس ارشد گفتار درمانی، عضو سازمان نظام پزشکی


null

زاهده نعیم

سرپرست بخش تخصصی تقویت حسی

کارشناس ارشد کاردرمانی، عضو سازمان نظام پزشکی