نقش حس عمقی و بینایی بر روی دست خط

یکی از موارد تاثیر گذار بر روی توانایی های عملکردی اندام فوقانی افراد حس عمقی است. این توانایی می تواند در  تحصیل دانش آموزان و دست خط آنها نمود پیدا کند. مطالعات حاکی از این هستند که نه تنها بینایی بلکه حس لامسه و حس عمقی در عملکردهای دست به ویژه دست خط نقش دارند. در همین راستا مطالعه ای انجام شد که به بررسی دست خط افراد شرکت کننده پرداخت و نمرات آن ها را از طریق میزان خط خوردگی ها، فاصله ی صحیح بین کلمات، سرعت نوشتن مورد بررسی قرار می دهد. شاید در نگاه اول نقش بینایی مهمتر از سایر عوامل تشخیص داده شود اما نتایج حاصل از مطالعه نشان داد نقش بینایی در دست خط افراد ثانویه است. در واقع هر چه فرد در پردازش صحیح حسی (لامسه و عمقی) توانمند تر باشد اشکالات کمتری نظیر فشار بیش از اندازه ی ابزار نوشتن، کم رنگ نویسی و خستگی در نوشتن را نشان خواهد داد.

هر چند در رابطه با توانایی هایی سطوح بالای دست نظیر دست خط نمی توان حرکات ریز انگشتی، و قدرت عضلات را نادیده گرفت اما شایان ذکر است که لامسه، حس عمقی و بینایی از عوامل پایه ای تاثیر گذار در این رابطه هستند.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.