علیرضا نداف

درمانگر سایت جسمی

علیرضا نداف

کارشاس ارشد کاردرمانی
درمانگر سایت جسمی
کارشناس ارشد کاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتیدرمانگر سایت جسمی مرکز کازدرمانی رشد

حیطه های فعالیت: کودکان فلج مغزی، اوتیسم، بیش فعالی، DCD و…

موضوع پایان نامه: مرور ادغام یافته درمان های توانبخشی در کودکان فلج مغزی همی پلژی اسپاستیک به روش کوپر و نقد خبرگی آن

سوابق: سخنرانی در کنگره کاردرمانی در باره نقش تمرینات درکی حرکتی در کودکان دارای نقص توجه و تمرکز همراه با بیش فعالی، مقاله ای با عنوان بررسی تاثیر CIMT در کودکان فلج مغزی همی پلژی اسپاستیک، ۶  سال سابقه درمانی در حیطه جسمی کودکان در مرکز کاردرمانی رشد.