سایت آموزشی ویژه آن دسته از کودکانی است که از مشکلات توجه و تمرکز و برخی مسائل ارتباطی و رفتاری رنج می برند . با این وجود از هوش بهر نرمال و عملکرد عادی برخوردار هستند و جهت ارتقا کیفیت عملکردهای روزمره و تخصیلی شان ، افزایش ادراک و تسهیل روند آموزشی به مجتمع توانبخشی عصبی رشد مراجعه نموده اند.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.