زاهده نعیم

سرپرست سایت تقویت حسی و ماساژهای تخصصی

زاهده نعیم

کارشاس ارشد کاردرمانی
سرپرست سایت تقویت حسی و ماساژهای تخصصی

کارشناس ارشد کاردرمانی
کارشناسی کاردرمانی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ۱۳۸۴
کارشناسی ارشد کاردرمانی، دانشگاه علوم بهزیستی و تواتبخشی،۱۳۹۵
عضو سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

کار بالینی در حیطه کاردرمانی کودکان در بیمارستان فوق تخصصی کودکان مفید سال های ۱۳۸۵-۱۳۸۷
کار بالینی در حیطه کاردرمانی کودکان در تقویت حس لمس و ماساژ از سال ۱۳۸۷ تاکنون
کار بالینی در حیطه کاردرمانی بزرگسالان ( ارتوپدی، نورولوژی و ستون فقرات) در بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی خاتم الانبیا سال های۱۳۸۹-۱۳۹۰