تاثیر توکل در قالب آموزه های دینی بر اضطراب از دیدگاه قرآنی (سلامت روانی)

امروزه در جهان استفاده از الگوها و آموزه های دینی می رود تا جایگاه واقعی خود را به عنوان ” روانپزشکی دینی” و یا “روانپزشکی اعتقادی” بیابد. بررسی انطباق اصول و مبانی کاربردی روانپزشکی با دستورات و تعالیم آسمانی و همچنین الهام از آنها در تکمیل و راهیابی به زمینه های تحقیقاتی و پژوهش های بنیادین می تواند زمینه ساز بستره ای عظیم از رویکردهای منطقی دین –محور در دانش روانپزشکی گردد.
این مقاله با توجه به ابعاد مختلف و فراگیری فزاینده اضطراب در جوامع و عرصه های گوناگون در دنیای کنونی و اهمیت پرداختن به شیوه های موثر در این زمینه و همچنین با توجه به مستندات قوی در زمینه اشاره به نقش اعتقادات و باورهای دینی و مذهبی در کنترل اضطراب و استفاده از این آموزه ها به عنوان شیوه درمانی به نگارش درآمده است سیر همگونی و تشابهات حیرت آور اصول اولیه راهنمائی ها و مشاوره های خاص و ویژه در زمینه کنترل اضطراب با روند و توالی آیات سوره مبارکه کهف مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
آشنایی با کنه واقعیت سوره ها و آیات روحبخش قرآن کریم از طریق توصیه ها و روایات و احادیث ائمه اطهار (ع) میسر و میسور خواهد بود، بنابراین احادیث متواتر مبنی بر اثرات ضد اضطراب در تلاوت سوره کهف می تواند نشانگر بارز و مطلوبی در این زمینه به شمار آید. بررسی دقیق داستان های مورد اشاره در سوره کهف و تدبر در سلسله مندی آیات جزء به جزء این سوره شریفه به مانند شیوه های کاربردی عملی به گونه ای برنامه ی مدون می ماند که سیر مرحله به مرحله راهکارهای کنترل اضطراب را به انسان می نمایاند.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.