توانمندی های قابل آموزش به کودک سه ساله

۱) دانستن مفهوم کم، زیاد، بزرگ، کوچک

۲) دانستن مفاهیم زیر، رو،بالا یا پایین

۳) دانستن مفهوم نزدیک و دور

۴) دانستن مفهوم عقب و جلو

۵) دانستن مفهوم کوتاه و بلند

۶) کنترل مداد در دست

۷) رسم اشکال بسیار ساده

۸) تواناییی تقلید رسم خطوط عمودی، افقی، مارپیچی، دایره

۹) توانایی ورق زدن کتاب

۱۰) مهارت در حرف زدن

۱۱) توانایی ساختن یک داستان کوتاه

۱۲) شناختن اندام های بدن و صورت

۱۳) بالا و پایین پریدن با دوپا

۱۴) ایستادن روی یک پا برای یک لحظه

۱۵) توانایی چهار دست وپا و سینه خیز رفتن

۱۶) تعقیب اشیا با چشم

۱۷) پاسخ به محرکهای صوتی

۱۸) هماهنگی دست وپا

۱۹) توانایی پرتاب، کشیدن و هل دادن اشیا

۲۰) توانایی به نخ کشیدن مهره ها

۲۱) توانایی برش زدن کاغذ با قیچی

۲۲) توانایی دو سه قدم لی لی کردن

۲۳) توانایی بازی در جمعهای سه یا چهارنفره

۲۴) توانایی ساخت پل با بلوکهای پلاستیکی

برگرفته از سایت سازمان کتابک به آدرس اینترنتی:
https://ketabak.org/cognition-kids

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.