راه اندازی بخش توانبخشی واقعیت مجازی در مرکز کاردرمانی رشد

مؤسسه کاردرمانی رشد در نظر دارد برای اولین بار در سطح کلینیک های توانبخشی کودکان در ایران اقدام به راه اندازی تکنولوژی توانبخشی واقعیت مجازی توسط سرکار خانم شیوا جانمحمدی، سرپرست بخش آموزشی-ذهنی کاردرمانی (کارشناس ارشد کاردرمانی، دانشجوی دکترای علوم اعصاب شناختی) با تکیه بر سوابق علمی، پژوهشی و بالینی در راستای مهارتهای بینایی- حرکتی، شناختی و اتاق تاریک نماید.

توانبخشی واقعیت مجازی بعنوان یک شیوه تعاملیِ مغز-کامپیوتر (Human Brain Interface) برای تحریک مغز بر مبنای ایجاد تمرینات جدید برای کودکان با فراهم کردن محیط حسی و فیزیکی مشابه جهان واقعی است که این امر مشارکت فعال مراجعین را در انجام تمرینات فراهم می نماید. این محیط حسی- فیزیکی با استفاده از عینک مجازی، کنسول های بازی و دستکش های حسی ایجاد می گردد.

از تکنولوژی واقعیت مجازی می توان در اختلالات عملکردهای شناختی، اختلالات رشدی و تعاملی از قبیل اوتیسم Autism ، اختلالات بیش فعالی همراه با نقص توجه از قبیل ADHD، اختلالات نورولوژیک مانند ضایعات مغزی از قبیل CP و TBI ، اختلالات روانپزشکی از قبیل اضطراب، اختلالات یادگیری، گفتار و زبان بهره برد. این سیستم با درگیر کردن سیستم انگیزشی کودکان زمینه فعال شدن هر چه بیشتر کودکان را در انجام تکالیف شناختی و حرکتی فراهم می سازد.

این مجموعه در نظر دارد با طراحی Task های(تکالیف) تخصصی در محیط واقعیت مجازی در راستای مداخلات مبتنی بر درمان موارد فوق و مرتبط با نیاز کودکان گام بردارد. همچنین این ابزار قابلیت بررسی روند درمان و سنجش کارایی برنامه های طراحی شده بر مهارت های مراجعین را نیز دارد و اثر بخشی این شیوه درمانی قابل پیگیری می باشد و نتایج روند درمانی مراجعین در پایان هر دوره مداخله بصورت نمودار به خانواده ها ارائه خواهد شد.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.