سایت تشخیص توانبخشی به سرپرستی جناب آقای دکتر ابراهیم پیشیاره ، متخصص علوم اعصاب شناختی ، کارشناس ارشد کاردرمانی وعضوهیات علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی جهت ارزیابی دقیق کلیه عملکردهای شناختی ، ادراکی ، حسی ، روانی و جسمانی مراجع تشکیل شده است.
در این سایت سرپرستان کلیه ی بخش ها به همراه جناب آقای دکتر پیشیاره در قالب ویزیت های سه ماهه یکبار، تمامی بیماران را ارزیابی نموده و برنامه های جدید را ارائه می نمایند. همچنین در بدو ورود کلیه ی مراجعان و بیماران توسط این سایت بررسی و برنامه ها ارائه می گردند.
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.