تاثیر تمرینات کپارت و گتمن در بهبود مهارت های درکی، حرکتی و شناختی

تهیه و تنظیم: علیرضا نداف

کارشناس ارشد کاردرمانی و سرپرست سایت جسمی دفتر کاردرمانی پیشیاره

تمرینات کپارت و گتمن مانند بسیاری از پروتکل های درمانی در کاردرمانی کودکان تاکید بسیار زیادی بر بهبود مهارت های حرکتی و بینایی- فضایی دارد. برای هرکدام از این مهارت ها به شکل جداگانه ای تمرینات بر اساس توالی رشدی ین مهارت ها در نظر گرفته شده است.

پنج حیطه از تمرینات گتمن عبارتند از:

 1. تمرینات درکی حرکتی
 2. تمرینات درکی حرکتی سطح بالا
 3. تمرینات کنترل حرکات چشمی
 4. تمرینات بر روی تخته برای نوشتن
 5. تمرینات ادراک شکل

این تمرینات با فعالیت های حرکتی درشت آغاز می شود و به مهارت های حرکتی ظریف با تاکید بر هماهنگی چشم و دست می رسد.

تمرینات گتمن در طی سال های مختلف دو بار بهبود پیدا کرده اند و مورد بررسی قرار گرفته اند این تمرینات شامل:

 1. هماهنگی کلی
 2. تمرینات تعادلی
 3. تمرینات هماهنگی چشم و دست
 4. تمرینات حرکات چشم
 5. تمرینات ادراک شکل
 6. تمرینات حافظه بینایی

هر دو این پروتکل ها موارد مشابه زیادی را با یکدیگر دارند ولی آنچه که وجه تمایز این دو تمرینات با یکدیگر است ساختار بندی منظم تمرینات گتمن نسبت به کپارت بوده ضمن این که در تمرینات گتمن مهارت های کلامی به شکل بهتری رشد پیدا می کنند. تمرینات گتمن را می توان برای تمامی کودکان در سنین مهد کودک و مدرسه به عنوان درمانی مکمل انجام داد.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.