دفتر کاردرمانی پیشیاره

اعتماد مردم نشانه ی لطف خداست

دفتر کاردرمانی پیشیاره

عنوان مقاله : تاثیر اکتیو وستیبولار تراپی بر اختلالات حرکتی کودکان با اختلال نقص توجه-بیش فعالی

نویسندگان: فرخی مقدم صدیقه,حقگو حجت اله,پیشیاره ابراهیم,حسینی سیدعلی,بخشی عنایت اله,رضازاده نیما,رستمی رضا,صادقی وحید,خدابنده لو یوسف.

نام مجله: طب توانبخشی

سال انتشار: ۱۳۹۶

خلاصه ی مقاله: با توجه به اختلالات تعادلی مشهود در کودکان با اختلال نقص توجه-بیش فعالی، در تحقیق حاضر تاثیر اکتیو وستیبولار تراپی بر اختلالات حرکتی این کودکان بررسی شد.

مواد و روش ها : در مطالعه تجربی حاضر ۳۸ کودک ۷ تا ۱۲ سال با اختلال ADHD نوع ترکیبی با تشخیص روان پزشک بر اساس ملاک های DSM-IV-TR، که از لحاظ بهره هوشی (آزمون هوش وکسلر) در سطح نرمال قرار داشتند (۹۰< IQ)، به طور تصادفی به دو گروه کنترل و آزمون تقسیم و قبل و بعد از مداخله با ابزار اندازه گیری مجموعه آزمون برونینکس اوزرتسکی با هم مقایسه شدند. برنامه درمانی منتخب شامل تمرینات توانبخشی وستیبولار طبق پروتکل تعیین شده به مدت ۲ماه هفته ای ۳جلسه، هر جلسه ۳۰ دقیقه برای گروه آزمون و آموزش های کلاسیک تحصیلی برای گروه کنترل بود.

یافته ها : برنامه وستیبولوتراپی در گروه آزمون تغییرات معناداری در بعضی متغیرهای پژوهش در مقایسه با گروه کنترل ایجاد کرد. تغییرات در گروه آزمون شامل: مهارت های حرکتی درشت (P=0.006) و تعادل (P<0.001)، کنترل بینایی-حرکتی (P=0.007) به علاوه نمره کلی آزمون برونینکس اوزرتسکی در گروه مداخله بود (P=0.006).

نتیجه گیری: با توجه به نتایج مطالعه حاضر می توان ادعا کرد برنامه درمانی وستیبولار می تواند موجب تقویت تعادل، مهارت های حرکتی درشت و کنترل بینایی-حرکتی در کودکان با اختلال نقص توجه-بیش فعالی شود.

واژگان کلیدی: وستیبولار، اختلال نارسایی توجه، بیش فعالی، اختلالات حرکتی ، کاردرمانی.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.