دفتر کاردرمانی پیشیاره

اعتماد مردم نشانه ی لطف خداست

دفتر کاردرمانی پیشیاره
تأثیر آموزش هنرهای تجسمى بر مهارتهای ادراک بینایى دانش آموزان حساب نارسا

عنوان مقاله : تأثیر آموزش هنرهای تجسمى بر مهارتهای ادراک بینایى دانش آموزان حساب نارسا
نویسندگان: کاوه مقدم، مهناز استکى ، ابراهیم پیشیاره، مژگان فرهبد، مسعود غریب.
نام مجله: مجله توانبخشی
سال انتشار: ۱۳۸۹
زبان مقاله: فارسی

هدف پژوهش : این پژوهش با هدف بررسى تأثیر آموزش هنرهای تجسمى بر مهارتهای ادراک بینایى دانش آموزان
حساب نارسا انجام گردید.
روش بررسی: پژوهش کاربردی و روش از نوع نیمه آزمایشى پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. نمونه
گیری به صورت غربالگری و نمونه شامل ۳۰ نفر از دانش آموزان حساب نارسای پسر پایه های دوم و سوم دبستان
بود. ابزار مورد استفاده عبارت بودند از پرسشنامه تشخیصى حساب نارسایى DSM IV ،آزمون پیشرفته ادراک بینایى فراستیگ
و آزمون ریاضى ایرانی کى مت. آزمودنى ها پس از پیش آزمون در سه گروه ۱۰ نفره نقاشى،سفال و کنترل قرار داده
شدند. به طوریکه به یک گروه نقاشى و به یک گروه سفال آموزش داده شد و به گروه کنترل آموزشى داده نشد.
نتیجه گیری: آموزش هنرهای تجسمى بر مهارتهای ادراک بینایى ) غیر از درک ثبات شکل( موثر بوده و نشاندهنده ی تاثیر
مثبت هنر از طریق نوروسایکولوژی بر افزایش مهارتهای درک و یادگیری بینایی است.
واژگان کلیدی: هنرهای تجسمى، حساب نارسایى، مهارت های ادراک بینایى، آزمون پیشرفته ادراک بینایى فراستیگ، آزمون
ریاضى ایران کى مت.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.