یادگیری حرکتی طیف گسترده ای از پدیده ها را در بر می گیرد ، از مکانیسم های سطح پایین برای حفظ
کالیبراسیون حرکات تا تصمیم گیری های شناختی سطح بالا از جمله نحوه عملکرد در یک موقعیت جدید.
در کودکان فلج مغزی بعلت مشکلات پوسچرال استفاده از رویکردهای یادگیری حرکتی منجر به تغییرات
پایدار و همچنین کارامدی در رفتار حرکتی می گردد و کودک را توانا می سازد تا در زمان ها و شرایط مختلف
عملکرد حرکتی مناسب داشته باشد.
در همین راستا کارگاه یادگیری جناب اقای دکتر پیشیاره هم بصورت انلاین و هم حضوری در تاریخ دوم
مرداد ماه به همت مرکز موفقیان وابسته به دانشگاه شریف برگزار گردید و از شرایط حضور در کارگاه حداقل
سه سال کار بالینی در شرکت کنندگان به منظور بهبود فرایند آموزشی لحاظ شد و درمانگرانی از شهرهای
مختلف در این کارگاه شرکت نمودند. در این کارگاه رویکرد یادگیری حرکتی و اهمیت آن در کودکان فلج
مغزی مورد بررسی قرار گرفت

ببخشید، برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید
فهرست