بررسی حرکات ظریف و عملکرد فانکشنال در کودکان پیش دبستانی

کودکان بین سنین ۴ تا ۶ سال دستاوردهای مهمی را در زمینه Hand skills از خود نشان میدهند. اگرچه مهارت های دستی در ۲ سال اول زندگی توسعه می یابند، اما دست ورزی دقیق و manual dexterity در سال های پیش دبستانی بالغ میشوند. کمک به بهبود manual dexterity در کودکان قبل از سن مدرسه باعث بلوغ در ادراک لمسی، افزایش دقت در استفاده از نیروی دستی، و افزایش بهره وری از دست و دست ورزی دو طرفه میشود.

ادراک لمسی در سن ۵ سالگی بالغ میشود که در آن زمان کودک میتواند یک شی معمول را در دستش تشخیص دهد. استفاده مناسب از نیرو در سن ۴ سالگی تکامل می یابد. در این سن کودک میتواند اشیا شکننده مثل گل ها را کنترل کند و میتواند به صورت کارآمد با بلوک های کوچک بازی کند. بهبود هماهنگی دو طرفه مانند باز و بسته کردن دکمه(۳-۴ سال) و بند کفش(۴-۵ سال) در دانش آموزان پیش دبستانی مشاهده میشود.

کودکان قبل از سن مدرسه با دستیابی به مهارت های حرکتی ظریف در استفاده از ابزار (مانند، نقاشی کردن با مداد)، مهارت های بینایی-حرکتی (‌مانند، برش، نقاشی)، و مهارت های مراقبت از خود (مانند، بستن دکمه) عملکرد خوبی را بروز میدهند. در همین زمان کودکان پیش دبستانی که در حرکات ظریف تاخیر دارند در  بازی های دستی، دستیابی به self care و استفاده از ابزار احتمال ایجاد مشکل وجود دارد.

ابزارهای استفاده شده:

  • (Pediatric Evaluation of Disability Inventory (PEDI برای ارزیابی عملکرد فانکشنال، motor accuracy (MAC)، pencil grasp, scissors grasp, in-hand manipulation
  • (PDMS-Fine Motor (PDMS-FM برای اندازه گیری عملکرد حرکتی ظریف
  • (sensory integration and Praxis Tests (SIPT

هدف از این مطالعه ارزیابی حرکات ظریف و عملکرد فانکشنال مرتبط در کودکان پیش دبستانی که خدمات منظم کاردرمانی را دریافت کردند می باشد.در این مطالعه کودکان پیش دبستانی که خدمات مستقیم کاردرمانی دریافت کرده بودند دستاوردهای قابل توجهی در زمینه مهارت های حرکتی ریز و عملکرد فانکشنال مرتبط کسب کردند (۱).


۱- Case-Smith J, Heaphy T, Marr D, Galvin B, Koch V, Ellis MG, et al. Fine motor and functional performance outcomes in preschool children. American Journal of Occupational Therapy. 1998;52(10):788-96