دفتر کاردرمانی پیشیاره

اعتماد مردم نشانه ی لطف خداست

دفتر کاردرمانی پیشیاره

عنوان مقاله : بررسی تاثیر استفاده از تمرینات ادراکی – حرکتی بر اختلالات رفتاری کودکان پنج تا هشت ساله مبتلا به اختلال کمبود توجه بیش فعالی

نویسندگان: دهقان فائزه، بهنیا فاطمه، امیری نسرین، پیشیاره ابراهیم، صفرخانی مریم.

نام مجله: تازه های علوم شناختی

سال انتشار: ۱۳۸۹

خلاصه ی مقاله:

هدف: این مطالعه تاثیر استفاده از مهارت های ادراکی  حرکتی را بر کاهش اختلالات رفتاری کودکان پنج تا هشت ساله مبتلا به اختلال کمبود توجه  بیش فعالی بررسی کرده است.

روش: در این پژوهش که از نوع شبه تجربی است، ۲۶کودک پنج تا هشت ساله مبتلا به اختلال کمبود توجه بیش فعالی مراجعه کننده به چهار مرکز کاردرمانی، به صورت تصادفی، به دو گروه آزمایش و شاهد تقسیم شدند. ابزار این پژوهش، پرسشنامه کانرز والدین، سیاهه رفتاری کودکان، آزمون کفایت حرکتی بروینینکس  اوزرتسکی بود. پس از اجرای مداخله که شامل شش هفته تمرینات ادراکی  حرکتی بود، از مادران دو گروه آزمایش و شاهد خواسته شد مجددا سیاهه رفتاری کودکان را تکمیل کنند. برای ارزیابی پس از مداخله، از آزمون مقیاس حرکتی کودکان بروینینکس اوزرتسکی برای کودکان استفاده شد.

یافته ها: پس از پایان دوره مداخله، تمام حیطه های مهارت های ادراکی  حرکتی (مجموع حرکات درشت، جمع حرکات ظریف، هماهنگی اندام فوقانی و نمره کلی آزمون) بهبود و در حیطه مشکلات رفتاری (اضطراب، مشکلات اجتماعی، مشکلات توجه، رفتارهای پرخاشگری، مشکلات دیگر) میانگین گروه آزمایش کاهش قابل  ملاحظه ای نشان داد. در حیطه حرکات ظریف و نمره کلی آزمون کفایت حرکتی بروینینکس  اوزرتسکی در گروه شاهد نیز بین پیش آزمون و پس آزمون تفاوت معناداری دیده شد. در اختلالات رفتاری هم نتایج نشان دهنده کاهش رفتارهای پرخاشگرانه و اضطراب بود.

نتیجه گیری: به نظر می رسد که بهبود مهارت های حرکتی کودکان این مطالعه باعث شده است که این کودکان در موقعیت های بازی، تحصیلی و فعالیت های روزانه احساس کفایت و شایستگی بیشتری کنند. میزان کسب موفقیت های بیشتر، شکست های کمتر و در نتیجه ارزیابی های مثبت تر، به کاهش پرخاشگری، اضطراب، مشکلات دیگر و به طور کلی مشکلات رفتاری کودکان این مطالعه منجر شد.

واژگان کلیدی: مهارت های ادراکی حرکتی، اختلالات رفتاری، اختلال کمبود توجه بیش فعالی.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.