اختلال بیش فعالی/عدم تمرکز (ADDیا ADHD) یکی از تشخیص های رایج دراختلالات رفتاری یا ذهنی کودکان است.کودکانADHDبه وسیله کمبود توجه و عدم تمرکز ویا بیش فعالی و رفتارهای هیجانی شناخته می شود.اگرچه درمان قطعی برای ADHDوجود ندارد،درمان های پذیرفته شده ای وجود دارد که به طور خاص نشانگان آنها را تحت تاثیر قرار می دهد. رایج ترین درمان های استاندارد شامل دارو درمانی،اصلاحات رفتاری یا روانشتاسی، و رویکرد های آموزشی است.اما،والدین بیشتری نگران تاثیرات جانبی دارو درمانی می شودند.به همین دلیل،این مطالعه درمنان جدیدی را به وسیله دستگاه بازی های دیجیتالی ارائه می دهد تا به کودکان با مشکل ADHDکمک کند تا شرایط توجهی خود را ارتقاء دهند.با توجه به مزایای دستگاه های بازی،این مطالعه سعی در افزایش تاثیر مداخلات رفتاری و درمان های شناختی برای کودکان ADDدارد.

براساس گزارش “DSM-IV-TR” ،ADHDشایع ترین اختلال روانی است که عموما در طی فرایند رشد کودک قابل شناسایی است.به منظور دست یابی به درک بهتر از ADHDسه نشانگان اصلی برای ADHDیافت شده است ودر همه مطالعات از ان استفاده می شود.این نشانگان عبارتند از : عدم توجه، بیش فعالی وبرانگیزشی. نشانه های اولیه عدم توجه این است که کودکان یا نمی توانند به راحتی توجه دقیقی داشته باشند یا در پایداری توجه خود مشکل دارند.

اخیرا درمان ها و رویکردهای متعددی برای درمان ADHDمورد استفاده قرار میگیرد ،شامل دارو درمانی ، برنامه های آموزشی متناسب، رفتار درمانی، رفتاردرمانی شناختی، روان درمانی، درمان یک پارچگی حسی، و آموزش والدین. براساس درمان های بالا ، محققین براین باورند که دارودرمانی مهمترین بخش درمان کودکان ADHDاست. اما، والدین بیشتروبیشترنگران تاثیرات جانبی دارودرمانی هستند. به علاوه، نتایج تحقیقات نشان می دهد که دارودرمانی نشانه هایADHDرابه طورموقت بهبود می بخشد. همراهی آموزش ومشاوره والدین میتواند باعث افزایش وتشویق رفتارهای مثبت درکودکان ADHDشود. مهمترین روش برای رویکردهای مداخله ای رفتاری اصرار و تقویت مثبت است، که نیازمند زمان وتلاش زیاد والدین ومعلمین است تا این که رفتارکودکانADHD راتطابق دهند. بنابراین، هدف این مطالعه ارائه رویکرد موثرتری نسبت به رفتاردرمانی برای کودکان ADHDاست. این رویکرد می باید نگرانی والدین درمورد دارودرمانی را کاهش دهد و زمان مراقبین را برای کودک کم کند. در این مطالعه محققین احتمال استفاده از دستگاهای دیجیتالی بازی به عنوان یک رویکرد مداخله ای رفتاری به منظور ارتقائ محرک آموزشی گودکان ADHDپایداری توجه آنها را مورد برسی قرار میدهد.

مرورمقالات

اختلال بیش فعالی نقص توجه (ADHD)

ADHDسه زیر گروه دارد: غالبا بیش فعال-تحریک پذیر، غالبا باعدم توجه، و بیش فعالی/تحریک پذیری وعدم تمرکز به طور هم زمان.
سه رویکرد اصلی برای ADHDوجود دارد: ۱-دارودرمانی ۲-رفتاردرمانی ۳-رفتاردرمانی شناختی. مطالعات اخیر نشان داده است که درمان های ترکیبی نتیجه بهتری دارند.هدف پیگیری ورویکرد تکرار شونده درمان یکپارچگی حسی ایده اصلی این مطالعه را می سازد. محققین از جذابیت بازی ها به عنوان پاداش وجزا برای کودکان ADHDدر کنترل رفتار استفاده می کنند. با بازی کردن، نه تنها به تدریج هشیاری کودکان ADHDافزایش می یابد، بلکه ارتباط با خود را ایجاد میکند که باعث افزایش توجه وکنترل خود میشود.

توجه

توصیف استانداردی برای توجه وجود ندارد.محققین اغلب تفاسیر خود را دارند.جیمز بیان می کند که توجه شامل تمرکزو کانون گرایی است. کانون گرایی شامل توجه انتخابی،تمرکز شامل توجه پایدار است.توجه توانایی فرد در جمع کردن هشیاری بر روی پیغامی خاص است،وبرای رسیدن به منابع مغزی خاص از طریق انتخاب وپایداری است.

از طرف دیگر، بدلیل این که عدم توجه یک مشخصه بارز کودکان ADHDاست.یکی از دلایل عمده این است که چرا آنها اختلالات یاد گیری نیز دارند .با توجه به نیازهای کودکان ADHD،یک مطالعه اخیرا منتشر شده اثر بخشی یک ابزار آموزش توجه به نام “توجه بکن!” را ارز یابی میکند .از طریق فعالیت های آموزشی منظم برای تحریک توجه بینایی و شنوایی کودکان .نتایج نشان می دهد که توجه شرکت کنندگان بالا تر رفته است.بر اساس تحلیل بالا،این مطالعه رایک منبع موثق است زیرا براین اساس است که به چالش کشیدن خود میتواند باعث ایجاد نیروهای درونی برای افزایش توجه پایدار کودک در طی جالش بازی و زمان ان شود.

بازی های دیجیتال

بازی های دیجیتال دیدگاه جدیدی در محتوای بازیها ایجاد کرده است:باعث غوطه ور شدن بازی کن ها در دنیای دیگر میشود .به علاوه ،بازی های دیجیتال باعث ایجاد راه های تعاملی جای گزین وافزایش قدرت ذهنی بازی کن ها می شود .با استفاده مناسب از بازی های دیجیتال ،میتوان تحریک پذیری خارجی یا کنترل درونی برای رسیدن به اثرات ،واهداف رفتار درمانی ADHDرا ایجاد کرد.
به علت متفاوت بودن ابزارها،دستگاهای بازی را می توان سکه ای،بازی های ویدیویی،بازی های دستی،واقعیت مجازی(VR)،و بازی های کام پیوتری تقسیم بندی کرد.ودر سال ۲۰۰۶ ،نینتندو یک دستگاه بازی ویدیویی کاملا جدید به نام “Wii”ارائه کرد.این دستگاه بازی ابتکاری تجربه یک بازی واقع گرایانه ،طبیعی وقابل درک را برای استفاده کننده ها فراهم می کند .کنترل چی دستگاه میتواند نا امیدی را در کودکان ADHDدر هنگامی که روش بازی را یاد میگیرند کاهش میدهد.
بعد از تحلیل های اولیه عملکرد تعاملی و بازی های دیجیتال Wiiاین مطالعه بیان می کند که این تکنولوژی جدید می تواند یک ابزار قدرتمند ومفید آموزشی برای کمک به رفتار درمانی ADHDباشد .به دلیل طراحی مناسب رویکرد های آموزشی ،محققین بر این باورند که این وسیله می تواند تحریکات چند حسی برای یهبود نقص توجه انتخابی وتوجه پایدار در کودکان ADDفراهم کند.

آزمایش

به منظور یافتن اثر اجتماعی بازی های دیجیتال بر ارتقائ توجه کودکان ADHD،این مطالعه اصول طراحی فعالیت نظریه بازی در رفتار درمانی را با رفتار درمانی شناختی برای رویکرد های آموزشی ترکیب می کند .شرکت کنندگان به گروه شاهد وگروه مورد تقسیم میشوند .گروه شاهد رفتار درمانی شناختی را در دو نوبت در هفته دریافت می کنند،وگروه مورد از درمان با بازی استفاده می کنند.
بر اساس محتوا وتقا ضا های این مطا لعه ،ما ۸بیمار که تشخیص عدم توجه یا عدم توجه به همراه بیش فعالی را به وسیله دکتر را داشتند مشارکت دادیم.نتیجهIVA+plus CPT(یکپارچگی بینایی و شنوایی به علاوه ازمون عملکرد متوالی)هر شرکت کننده متغیروابسته این مطا لعه می باشد.به همین دلیل ،قبل از ازمایش ،شرکت کنندگان می باید اطلاعات پیش ازمون را تکمیل کنند.تا نتایج را بتوان مقایسه کرد .

نتیجه گیری

دستگاه Wiiیک رویکرد ابتکاری جدید در درمان ADHDاست. در این مطالعه محققین دستگاه بازی های دیجیتال را به عنوان یک ابزار کمکی در درمان ADHDقرار دادند.ما تلاش داریم بازی های دیجیتال را از حوضه سرگرمی به آموزش،وحتی به حیطه درمان پزشکی وارد کنیم.


References
[۱] American Psychiatric Association. (2000). Diagnostic and statistical manual of mental disorders. (4th text revision ed.). Washington, dc
[۲] Barkley, R. A. (1998). Attention deficit hyperactivity disorder: A handbook for diagnosis and treatment. New York: Guilford Press.
[۳] Children and Adults with Attention-Deficit/Hyperactive Disorder. (2009). How is AD/HD treated? Retrieved May 1, 2009, from http://www.chadd.org/content/CHADD/Understanding/Treatment/default.htm
[۴] DeMaria, R., & Wilson, J. (2004). High score! The illustrated history of electronic games. McGraw-Hill Osborne Media.
[۵] James, W. (1890). The Principle of Psychology. Cambridge, Mass: Harvard University Press.
[۶] Kern, K.A., Eso, K. & Thomson, J. (1999). Investigation of a direct intervention of improving attention in young children with ADHD. Developmental Neuropsychology, 16(2), 273-295.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.