بازی هایی برای افزایش عزت نفس در کودکان

عزت نفس ارزیابی ما از شایستگی هایمان است که برتجربیات هیجانی، رفتار آتی و سازگاری روانی درازمدت ما تاثیر می گذارد.

عزت نفس کودکان پیش دبستانی به اندازه کودکان بزرگ تر و بزرگسالان چندان مشخص نیست و معمولا توانایی خود را خیلی زیاد و دشواری تکالیف را کمتر از حد ارزیابی می کنند.

در دوره ای که کودکان پیش دبستانی باید درمهارت های جدید تسلط یابند، عزت نفس زیاد به کمک آنها می آید. اغلب کودکان پیش دبستانی می دانند که بزرگ تر و قوی تر می شوند و می فهمند که شکست در یک موقعیت، اغلب به موفقیت در موقعیت دیگر تبدیل می شود.

شکیبایی و ترغیب بزرگ ترها که می داننداگر کودکی دردوچرخه سواری مشکل دارد یا نمی تواند با قیچی چیزی را ببرد می تواند پس ازمدتی آن کار را انجام دهد اعتقاد کودک را به توانایی هایش تقویت می کند.

یکی از بهترین راه ها برای افزایش عزت نفس در کودکان بازی است که چند دسته از این بازی ها را مرور خواهیم کرد

بازی هایی برای تفکر درباره عزت نفس:

  • احساس قدرتمند بودن شبیه است به…….: یک روش خوب برای وادار کردن افراد برای تفکر درباره عزت نفس یا قدرت عاطفی این است که  از آنها بخواهیم استعاره هایی برای کامل کردن جمله ای که شما میگویید استفاده کنند مانند احساس قدرتمند بودن شبیه است به …….است.جای خالی را با هرچیزی میتوان پر کرد مانند موج سواری بر روی موج های بلند دقت کنید میتوانید برای کودک یک بار جای خالی را پر کنید و سپس بخواهید خودش آن را کامل کند.
  • زبان اندام قوی: این بازی جالب را میتوانید به صورت دسته جمعی همراه والدین با فرزند خود انجام دهید دراین بازی یک رفتاری که قدرتمند است مانند نشان دادن شجاعت یا کمک به دیگران را بر روی یک تکه کاغذ بنویسید و آن را تا بزنید و سپس به نوبت برگه ها را باز کنید و آن را به صورت پانتومیم اجرا کنید .

بازی هایی برای ساخت عزت نفس

  • بازی بس کن: در این بازی هدف انجام یک فعالیتی است که با قاطعیت و صراحت باشد برای مثال یک نفر دست کودک را میکشد و به این کار ادامه میدهد تا زمانی که آن با صدای بلند وصریح بگویید بس کن و دست من را نکش و سپس با کودک میزان صریح بودن و قاطع بودن آن را بررسی میکنیم .
  • بازی پشت به پشت : در این بازی کودکان یاد میگیرند زمانی که عضوی از یک تیم باشند و در ان تیم همکاری داشته باشند به مراتب میتوانند قوی تر کار کنند .روی کف اتاق یک محدوده مشخص میکنیم و بچه ها را به دو گروه تقسیم کنید به صورتی که پشت به پشت هم ایستاده باشند با علامت شروع باید هر گروه سعی کند گروه دیگر را از خط خارج کند .به بچه ها اجازه دهید یکبار ازمایش و خطا کنند و متوجه بشوند چه زمانی قوی تر هستند و چه زمانی ضعیف تر .این بازی را میتوانید با بچه های فامیل و والدین انجام دهید.

بازی هایی برای افزایش اعتماد به نفس

  • قدم برداشتن با زره: یک میدان رزم بسازید و یک زره نمادین بر تن فرزند خود کنید و از او بخواهید مانند یک جنگاور به آرامی ولی قائم و شق و رق قدم بردارند و در همان حال به شما یا دوستان خود نگاه کنند و تمام مدت لبخند بزند و سلام کند و با هیچ محرک و حرکت زشتی عصبانی نشود.
  • فعالیت های تبلیغاتی: این بازی را میتوان برای نشان دادن چگونگی سوال کردن درباره چیزه به شیوه ای مبتنی بر اعتماد به نفس به کار برد.فرزندتان و خودتان کالاهایی خیالی ابداع کنید و آن ها را بر روی یک کاغذ یادداشت کنید سپس کارت ها را بهم بزنید و سپس کارت ها را به نوبت بردارید و کالاهایی که در کارت هست را به نوبت با صدای بلند و سر بالا مقابل هم توصیف کنید

هر یک  از این بازی ها در چند عنوان با ذکر بازی و به ترتیب بیان شده تا با کمک بازی های بیان شده بتوان عزت نفس و اعتماد به نفس فرزند دلندمان را بالا ببریم .


منبع: پنجاه بازی گروهی برتر برای ایجاد عزت نفس. تالیف رزرماری پورتمان. ترجمه مهزاد محسنی. شرکت انتشارات علمی و فرهنگی. ۱۳۹۳ .