۱۰ اولین جلسه شورای پژوهشی پژوهشکده کودکان استثنایی زیر نظر وزارت اموزش /۴/ صبح روز سهشنبه ۹۹
و پرورش در سال جاری، با حضور جناب آقای دکتر حسینی معاون محترم وزیر و رئیس سازمان استثنایی،
سرکارخانم دکتر حکیمزاده معاون محترم ابتدایی وزارت آموزش و پرورش، جناب آقای دکتر کریمی رئیس
محترم پژوهشگاه مطالعات و همچنین جناب اقای دکتر پیشیاره و جمعی دیگر از متخصصین برگزار
گردید. سرکار خانم دکتر فرهبد سرپرست پژوهشکده کودکان استثنایی به اعضای محترم شورا، برنامهها و
مأموریت های سال جاری پژوهشکده را برای اعضای محترم تشریح نمودند.
این پژوهشکده هم در حیطه کودکان سرآمد و نخبه و هم در زمینه کودکان استثنایی برنامه ریزی و هدف
گذاری میکند و وظیفه آن سیاست گذاری سیستم های آموزشی و ارزیابی آنها می باشد.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.