نویسنده : شیوا جان محمدی ، کارشناس ارشد کاردرمانی ،دانشجوی دکتری علوم اعصاب، دفتر کاردرمانی پیشیاره، تهران، ایران.

Agnosia (آگنوزی- ادراک پریشی)، مجموعه نقص هایی است که به مشکلات فرد بر حسب فقدان قدرت بازشناسی اشیاء آشنا از طریق حواس می پردازد و بیشتر در افرادی روی می دهد که آسیب مغزی اکتسابی  دارند. آگنوزی اختلالات بازشناسی خاص یک کانال حسی است که روی تحلیل برداشتی محرکها یا بازشناسی معنای آنها تاثیر می گذارد. مفهوم بازشناسی شامل رفتارهایی همچون توجه، درک الگو و فرم، وضوح زمانی، و حافظه است. بازشناسی موفق اشیاء به این دلیل انجام می شود که فرد می تواند فرق بین عمق، حجم و ساختار را با محرکهای نسبتاً نادر دو بُعدی همچون عکسها و تصویرهای خطی تشخیص دهد. در نتیجه، ما از تحلیل مفهومی می توانیم انبوه گسترده ای از اطلاعات ساختاری و معنایی را در مورد دنیای پیرامون مان کسب کنیم.

تحقیقات نشان می دهند که حس بینایی به صورت آگاهانه روی اشیاء خاصی تمرکز می کند و سپس این توجه منجر به تلاشی آگاهانه برای بازشناسی می شود و اقدامات بعدی را مشخص می نماید. هر دو نیمکره مغز با یکدیگر همکاری می کنند تا تشخیص الگو صورت بگیرد. وارِن عملکرد خاص هر نیمکره در فرآیند تشخیص را به صورت زیر تشریح می کند:

دو نیمکره مغز با یکدیگر همکاری می کنند تا تشخیص اثربخش الگو ایجاد نمایند. نیمکره راست پردازش تصویری اولیه را کامل می کند، و به CNS (دستگاه عصبی مرکزی) هشدار می دهد که جسمی در میدان دید وجود دارد، و بعد با متمرکز    کردن چشم ها، روی آن جسم متمرکز می شود. در این هنگام، نیمکره چپ مغز از اطلاعات تصویری کیفیت بالایی که از   طریق چشم ها کسب کرده استفاده کرده و اطلاعات بسیار دقیق و جزئی در مورد ویژگیهای اصلی جسم را استخراج می کند برای تضمین شناسایی دقیق جسم، نیاز به مزیت ها و کارکردهای هر دو نیمکره مغز است.

References: visual perception and cognition4E

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.