بررسی ارتباط مهارت های ادراک بینایی غیر وابسته به حرکت با مهارت خواندن در دانش آموزان فلج مغزی اسپاستیک

چکیده :
هدف از این تحقیق تعیین ارتباط هر یک از زیر مجموعه های ادراک بینایی با مولفه های دقت و سرعت مهارت خواندن دانش آموزان فلج مغزی پایه دوم می باشد .
روش بررسی :
در این مطالعه مقطعی و تحلیلی ، تعداد ۲۴ نفر دانش آموز فلج مغزی پایه دوم دبستان (۱۰دختر و ۱۴ پسر) در سال تحصیلی ۱۳۹۳ – ۱۳۹۲ بصورت قابل در دسترس از کلینیکهای شهر تهران براساس مناطق جغرافیایی شمال ، جنوب ، شرق و غرب انتخاب شدند.
مهارتهای ادراک بینایی با آزمون مهارتهای ادراک بینایی غیر وابسته به حرکت(TVPS-R) و مهارت خواندن نیز بوسیله آزمون تشخیصی خواندن مورد سنجش قرار گرفت.
یافته ها :
یافته های مطالعه مورد آزمون همبستگی اسپیرمن نشان داد که بین نمرات استاندارد هفت حوزه ادراک بینایی با دو مولفه مهارت خواندن در دانش آموزان فلج مغزی رابطه معناداری وجود دارد. تمییز بینایی،حافظه بینایی ، روابط فضایی- بینایی ، ثبات شکل بینایی ، حافظه ، شناخت شکل از زمینه و اکمال بینایی با دقت و سرعت در ارتباط است(۰۵/۰ =p ).
نتیجه گیری :
ارتباط هر یک از مهارتهای ادراک بینایی با دقت و سرعت مهارت خواندن دانش آموزان فلج مغزی کلاس دوم مشهود است و می توان به منظور بهبود مهارت خواندن دانش آموزان فلج مغزی از این تمرینات ادراک بینایی استفاده کنیم

کلید واژه ها : فلج مغزی / مهارت های ادراک بینایی / مهارت خواندن

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.