استفاده از مستندات علمی در کار بالینی از اهمیت بالایی برخوردار است در مرکز کاردرمانی پیشیاره همیشه سعی بر استفاده از اخرین مقالات و داده های علمی در روند مداخلات درمانی بوده است.

در جهت رسیدن به این هدف و در راستای بهبود و مستند سازی تمرینات پردازش بینایی مرکز کاردرمانی پیشیاره مداخلات مرتبط با «اتاق پردازش دیداری »مورد کارآزمایی بالینی قرار گرفت.

استفاده از بخشی از این تمرینات پردازش دیداری در کودکان با اختلال،  نقص توجه بیش فعالی یا ADHD درمجله بین المللی سوئیسی Journal of eye movement

research (دارای ایمپکت از web of science) چاپ و مورد تایید قرار گرفت.این مداخلات در کودکان با اختلال نقص توجه-بیش فعالی تغییرت مطلوبی را در زمینه عملکردهای شناختی و رفتاری این کودکان نشان داده است

لینک

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.